|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява за удължаване срока на конкурс за отдаване под наем на недвижими земеделски имоти от ОПФ на територията на район „Нови Искър”

 

О Б Я В А

 

Район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на т. 1. 5 от Заповед № СО-РД-09-724/14.08.2013г. на Кмета на СО, Заповед № РД-09-479/20.08.2013г. на Кмета на район „Нови Искър” удължава с 15 /петнадесет/ календарни дни срока за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения за провеждане на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти от ОПФ на територията на район „Нови Искър”, землищата на с. Чепинци, с.Световрачане, с. Негован, кв.Гниляне и кв.Кумарица”, за следните земеделски имоти:

По Приложение №1 към т.1 на Решение №25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет

Имот №

Землище

Категория

Площ /дка/

Акт за собственост

Начин на трайно ползване

Начална

Конкурсна наемна цена за 1дка. за 1год./лв.

036031

с.Световрачане

14.078

№2533/2005г.

Нива

22,00лв.

036032

с.Световрачане

15,074

№2534/2005г.

Нива

22,00лв.

021067

Гниляне

24,840

№2146/1999г.

Нива

22,00лв.

По Приложение №2 към т.2 на Решение №25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет

Имот №

Землище

Категория

Площ /дка/

Акт за собственост

Начин на трайно ползване

Начална

Конкурсна наемна цена за 1дка. за 1год./лв.

034018

с.Негован

ІV

2,811

№2022/1999г.

Нива

22,00лв.

047020

с.Негован

ІV

2,929

№2023/1999г.

Нива

22,00лв.

003020

кв.Кумарица

V

3,542

№2095/1999г.

Нива

22,00лв.

007006

кв.Кумарица

V

2,003

№2097/1999г.

Нива

22,00лв.

007007

кв.Кумарица

ІV

3,544

№2098/1999г.

Нива

22,00лв.

007008

кв.Кумарица

ІV

0,803

№2099/1999г.

Нива

22,00лв.

061027

с.Негован

ІV

7,042

№2028/1999г.

Ливада

22,00лв.

061028

с.Негован

ІV

3,088

№2029/1999г.

Ливада

22,00лв.

042002

с.Световрачане

2,644

№2134/1999г.

Нива

22,00лв.

021011

с.Световрачане

ІV

0,246

№2119/1999г.

Нива

22,00лв.

021001

с.Световрачане

ІV

0,726

№2118/1999г.

Нива

22,00лв.

001005

с.Световрачане

2,715

№2113/1999г.

Нива

22,00лв.

010010

с.Световрачане

V

5,752

№2116/1999г.

Нива

22,00лв.

               

 

Място за закупуване на конкурсна документация: район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” № 123, Център за административно- информационно обслужване, тел.: 02/991-62-46.

 

Цена на конкурсната документация: 36,00 лв. с ДДС за всеки отделен имот.

Гаранцията за участие в конкурса е в размер- индивидуално определена за всеки земеделски имот от ОПФ и е посочена в документацията за участие. Гаранцията за участие се внася при подаване на офертните предложения от кандидатите на касата на района или по сметка на район „Нови Искър”: IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28

 

Срок за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения: от 25.09.2013г. до 09.10.2013г. включително, всеки работен ден в рамките на удълженият срок, от 08:30- 17:00 часа.

 

Дата на провеждане на конкурс при наличие на постъпила/и оферти за горецитираните земеделските имоти в рамките на удължения срок- 10.10.2013г., от 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”- СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991 76 35

ХАРТА НА КЛИЕНТА