|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РАЙОНЕН АРХИВ


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23
е-mail: info@novi-iskar.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ No.6

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РАЙОНЕН  АРХИВ 

Наименование на услугата Необходими документи Срок за изпълнение Цена на услугата ИЗТЕГЛИ
1. Заверка на копие на архитектурен проект Заявление по образец 14 дни 10,00лв. -
Копие на документ за собственост 7 дни 15,00лв. -
2. Заверка на разрешение за строеж или акт за узаконяване Заявление по образец 14 дни 10,00лв. -
Копие на документ за собственост 7 дни 15,00лв. -
3 дни 20,00лв.  
3. Заверено копие от покупко-продажба на жилищен имот Заявление по образец 14 дни 10,00 лв. -
Документ за самоличност 7 дни 15,00 лв. -
Удостоверение за наследници (ако е необходимо) 3 дни 20,00лв.  
4. Заверено копие на договор за отстъпено право на строеж Заявление по образец 14 дни 7,50 лв. -
Документ за самоличност 7 дни 11,25 лв. -
3 дни 15,00 лв.  
5. Заверено копие от отчуждителна преписка Заявление по образец 14 дни 7,50 лв. -
Документ за собственост 7 дни 11,25 лв. -
  3 дни 15,00 лв.  
6. Заверено копие от преписки по сметки по регулация Заявление по образец 14 дни 7,50 лв. -
Документ за собственост 7 дни 11,25 лв. -
  3 дни 15,00 лв.  
7. Заверени копия от реституционни преписки Заявление по образец 14 дни 7,50 лв. -
Документ за самоличност 7 дни 11,25 лв. -
8. Удостоверения за липса или наличие на отчуждително производство във връзка с молби декларации Молби – декларации, документи удостоверяващи косвено собствеността или вещното право на молителя и удостоверение от техн. служба за идентичност на имота - 15,00 лв. -
9. Удостоверения за липса или наличие на одобрени проекти  във връзка с молби декларации Молби – декларации, документи удостоверяващи косвено собствеността или вещното право на молителя и удостоверение от техн. служба за идентичност на имота - 15,00 лв. -
10. Удостоверение за липса на техническа документация Заявление по образец 14 дни 15,00 лв. -
Документ за собственост 7 дни 22,50 лв. -
  3 дни 30,00 лв.  
11. Заверено копие от документ формат А4 Заявление по образец 7 дни 0,50 лв. -
Документ за самоличност -
12. Двустранно заверено копие от документ формат А4 Заявление по образец 7 дни 1,00 лв -
Документ за самоличност -
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.

ИЗГОТВИЛ: М. Давидова (гл. спец. АРХИВ)

ХАРТА НА КЛИЕНТА