|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на район „Нови Искър

Решение за прекратяване на процедурата - Документ 1 Документ 2

Разяснение по Нова документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Нова документация

Документация

Обявление

Решение

Разяснение по документацията

Решение промяна

ХАРТА НА КЛИЕНТА